Portal do Governo Brasileiro

GRISELINIACEAEGriselinia ruscifolia (Clos) Taub. NT
Outros nomes: Decostea ruscifolia Clos; Griselinia ruscifolia var. itatiaiae (Wawra) Taub.;