Portal do Governo Brasileiro

MARCGRAVIACEAEMarcgravia polyantha Delpino LC
Outros nomes: Marcgravia dasyantha Gilg;